W dniach 09-11 listopad 2013 planujemy weekendowe nurkowanie na wrakach Zatoki Gdańskiej.
Zapraszam wszystkich do wypłynięcia razem z nami.
Plan ustalimy jak juz będziemy znali ilość uczestników oraz ich kwalifikacje.
Listę zamykamy wieczorem 06 listopad 2013
Cennik wypłynięć, gazów oraz  wypożyczenia sprzętu zgodny z cennikiem bazy z która będziemy płynąć.

 

 więcej

Specjalizacja
Dlaczego warto nurkować pod lodem? -ponieważ nurkowanie zimą, kiedy powierzchnia akwenu jest pokryta pokrywą lodową zapewni nam lepszą przejrzystość wody – mamy możliwość łatwego dostępu do akwenów, do których latem dostęp jest utrudniony

CEL KURSU:
Celem kursu jest nauczenie uczestników bezpiecznego nurkowania w warunkach zimowych na akwenach pokrytych lodem. W trakcie kursu ćwiczone jest postępowanie w sytuacjach awaryjnych pod lodem(zamarznięcie automatu, utrata liny asekuracyjnej, itp.) oraz na lodzie (załamania lodu, szukanie zespołu pod lodem w przypadku utraty liny asekuracyjnej, itp.). po ukończeniu tego kursu, uczestnicy powinni posiadać umiejętność: przygotować stanowisko nurkowe i w sposób prawidłowy wykonać nurkowanie pod lodem.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
– ukończone 18 lat
– posiadanie stopnia Scuba Diver

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
– podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
– dodatkowy niezależny automat
– dodatkowe niezależne źródło czynnika oddechowego no.:  twinset, pony
– 2 kołowrotki
– uprząż
– śruby lodowe wraz z karabińczykami

CZAS TRWANIA KURSU:
– min. 2 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE :
(min. 4 godzimy)
– właściwości fizyczne lodu
– wybór miejsca, przygotowanie stanowiska i sprzętu nurkowego
– zasady asekuracji
– medyczne aspekty nurkowania pod lodem
– pierwsza pomoc w warunkach niskich temperatur

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE :
(min. 4 nurkowania o łącznym czasie 2 godz.)
– organizacja stanowiska nurkowego
– nurkowanie pod lodem
– ratownictwo pod lodem
– asekuracja i ratownictwo z powierzchni lodu

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU:
– nurkowanie pod lodem do głębokości zgodnej z posiadanymi uprawnieniami

SDI – Scuba Diving International

Kurs ten przeznaczony jest dla osób pragnących poznać podstawy bezpiecznego nurkowania. Każda osoba pragnąca rozkoszować się pięknem podwodnego świata powinna wziąć w nim udział.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
– 10 i 17 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów, lub ukończone 18 lat.
– 10-14 lat mogą uzyskać stopień Junior Open Water Diver
– Kiedy nurek Junior Open Water Diver osiągnie 15 lat może uaktualnić
uprawnienia do Open Water Diver

CZAS TRWANIA KURSU:
– 10-12 dni sesji teoretycznych i praktycznych. Ilość sesji uzależniona jest od stopnia przyswajania wiedzy i umiejętności przez kursantów.

ZAJĘCIA TEORETYCZNE:
Minimum 15 godzin wykładów obejmujących następując zagadnienia tematyczne:
– Historia nurkowania
– Środowisko wodne
– Fizyka i fizjologia
– Medycyna nurkowania
– Sprzęt nurkowy
– Planowanie nurkowania
(czas trwania pojedynczego wykładu wynosi około 2,5 godz. )

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:
– min. 15 godzin

UPRAWNIWNIA PO UKOŃCZENIU KURSU:
– Po pozytywnym zdaniu egzaminu teoretycznego jak i praktycznego uczestnik kursu otrzymuje międzynarodową licencję, która uprawnia do nurkowań do 18m w warunkach zbliżonych do tych ze szkolenia.
– Uczestniczyć w SDI Advanced Diver Development Program

 

 

SDI – Scuba Diving International

Jest to kurs przeznaczony dla osób już nurkujących, które pragną dalej rozwijać swoje umiejętności. Kurs ten jako jedyny daje tak wszechstronne możliwości dalszej edukacji dla jeszcze bezpieczniejszego oraz ciekawszego nurkowania.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
– ukończenie 15 lat (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku zycia)
– posiadanie STOPNIA PODSTAWOWEGO – SCUBA DIVER lub równoważnego
– posiadanie zalogowanych min. 10 nurkowań
– posiadanie aktualnych badań lekarskich.

WYMAGANIA DO UKOŃCZENIA KURSU:
– wykonanie łącznie nurkowań
– pozyskanie umiejętności i wiedzy w zakresie 4 specjalizacji (dwie obowiązkowe i dwie do wyboru)

OBOWIĄZKOWE:
– nurkowanie nocne oraz w złej widoczności (NIGHT / LOW VISIBILYTY DIVER)
– Nawigacja podwodna z użyciem kompasu (UNDERWATER NAVIGATION DIVER)

DO WYBORU:
– Nurkowanie głębokie do 40m (DEEP DIVER)
– Nurkowanie w suchym skafandrze(DRY SUIT DIVER)
– Nurkowanie wrakowe (WERCK DIVER)
– nurkowanie podlodowe (ICE DIVER)
– Pierwsza pomoc (CPR1st)

Uwaga
Cztery spośród dodatkowych specjalizacji tj. NURKOWANIE W SUCHYM SKAFANDRZE, NURKOWANIE GŁĘBOKIE, NURKOWANIE NA WRAKACH oraz NURKOWANIE PODLODOWE wymagają odrębnego szkolenia i po jego zakończeniu udokumentowane są dodatkową licencją.

CZAS TRWANIA KURSU:
Jest ustalany indywidualnie i zależy od wybranych specjalizacji

ZAJĘCIA TEORETYCZNE:
Każda z wybranych specjalizacji (oprócz wymagających odrębnego szkolenia) poprzedzona jest minimum 2 godz. Wykładem.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:
Każda z wybranych specjalizacji (oprócz wymagających odrębnego szkolenia) wymaga wykonania minimum 2 nurkowań, a czas każdego z nurkowań musi wynosić minimum 20 min.

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU:
Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje międzynarodową licencję uprawniającą do nurkowań do 30m (40m – NURKOWANIE GŁĘBOKIE) w różnych warunkach środowiskowych.

SDI – Scuba Diving International

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ RATOWNIKIEM NURKOWYM?
– ponieważ będąc przy wypadku nurkowym będziemy potrafili udzielić pomocy być może ratując przy tym komuś życie.
– ponadto po ukończeniu tego kursu będziemy mogli przystąpić do kursu na stopień Liderów-Przewodników nurkowych

CLE KURSU:
– celem kursu jest nauczenie jego uczestników umiejętności udzielania pomocy w przypadku zagrożenia lub wystąpienia wypadku nurkowego zarówno pod jak i nad wodą.

WYMAGANIA WSTEPNE DLA KANDYDATÓW:
– wiek min. 15 lat (zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
– ważny certyfikat PIERWSZEJ POMOCY – FIRST AID/CPR
– posiadanie uprawnień NURKA ZAAWANSOWANEGO – ADVANCED SCUBA DIVER
– posiadanie aktualnych badań lekarskich
– zalogowanych min. 40 nurkowań.

CZAS TRWANIA KURSU:
– sugerowany czas trwania kursu to min 10 godz. Z czego minimum połowa powinna się odbyć w wodach otwartych.

ZAJĘCIA TEORETYCZNO – PRAKTYCZE:
Po zakończeniu kursu kursanci powinni posiadać następujące umiejętności zidentyfikowania problemów oraz udzielenia pomocy płetwonurkowi symulującemu następujące problemy: kłopoty z oddychaniem, wyczerpanie, skurcz nogi, symptomy lekkiej paniki.
– odnaleźć i wydobyć na powierzchnię „nieprzytomnego” płetwonurka z głębokości ok. 5m.
– holować „nieprzytomnego” płetwonurka, po powierzchni przez około 50m do brzegu lub do łodzi.
– po dopłynięciu do brzegu lub łodzi wyciągnąć poszkodowanego płetwonurka z wody.

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU:
Pomyślne ukończenie kursu umożliwia przeprowadzenie akcji ratunkowej w wypadku nurkowym oraz uprawnia do:
– przystąpienia do kursu dla kandydatów na Liderów-Przewodników nurkowych
– uczestniczyć w kursie dla kandydatów na Mistrzów Nurkowania

SDI – Scuba Diving International

Jest to kurs przeznaczony dla osób, które pragną rozwijać swoje umiejętności. Kurs ten daje możliwość podjęcia w przyszłości pracy zarobkowej. Ponadto po jego ukończeniu można w przyszłości przystąpić do kursu instruktorskiego.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
– ukończone co najmniej osiemnaście (18) lat
– posiadać stopnia NURKA ZAAWANSOWANEGO – ADVANCED SCUBA DIVER
– posiadać stopień NURKA RATOWNIKA – RESCUE DIVER.
– posiadać min. 6 specjalizacji w tym NURKOWANIE GŁĘBOKIE – DEEP DIVER
– posiadać aktualne badania lekarskie
– posiadać zalogowanych min. 50 nurkowań, po uzyskaniu stopnia NURKA ZAAWANSOWANEGO – ADVANCED SCUBA DIVER

ZAJĘCIA TEORETYCZNE:
(min.10 godz.)
– historia nurkowania SDI-TDI I innych organizacji
– obowiązki NURKA LIDERA – PRZEWODNIKA –DIVEMASTERA
– organizacja nurkowania
– procedury awaryjne
-nauka o stresie
– standardy prawne
– egzamin

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE BASENOWE:
(min. 10 godz.)
– testy pływackie
– ubranie się w sprzęt ABC pod wodą
– ubranie się w sprzęt SCUBA pod wodą
– ćwiczenia bezdechowe w sprzęcie ABC i SCUBA
– procedury awaryjne
– asystowanie instruktorowi podczas szkolenia

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA WODACH OTWARTYCH:
(min. 10 godz. I minimum 10 nurkowań, w tym nurkowania egzaminacyjne)
– sprawdzenie wyposażenia
– odprawa
– zdjęcie i założenie pasa balastowego pod wodą
– technika „buddy system” systemu partnerskiego
– postępowanie w przypadku braku powietrza
– wydobycie nieprzytomnego płetwonurka z dna, holowanie i pierwsza pomoc
– symulacja przystanku dekompresyjnego 5m/5min.

UPRAWNIENIA DIVEMASTERA SDI:
– może nurkować do 40 metrów
– nadzorować i prowadzić samodzielne nurkowania dla certyfikowanych płetwonurków w warunkach zbliżonych do umiejętności posiadanych przez danego Lidera Nrkowania
– asystować aktywnemu instruktorowi SDI podczas kursów podobnych do umiejętności posiadanych przez danego Lidera Nurkowania
– możliwość przystąpienia do kursu instruktorskiego.

Specjalizacja
Dlaczego warto wziąć udział w tym kursie? – ponieważ często będąc świadkiem wypadku będziemy umieli udzielić pierwszej pomocy być może ratując tym samym życie.

CEL KURSU:
Niniejszy kurs jest kursem resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz podawania tlenu połączony w jeden program.
Kursanci po ukończeniu specjalizacji będą wykwalifikowani w:
– rozpoznawaniu i ocenie obrażeń ofiary
– znajomości sposobu powiadamiania służb ratowniczych
– przeprowadzeniu odpowiednich zabiegów reanimacyjnych
– zabezpieczeniu poszkodowanego oraz miejsca wypadku

Uwaga
Co każde 2 lata wymagany jest kurs odnawiający w/w kwalifikacje.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
– ukończone 10 lat (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
– posiadanie Podstawowych uprawnień nurkowych lub Młodzieżowych
– posiadanie aktualnych badań lekarskich

CZAS TRWANIA KURSU:
– czas trwania kursu uzależniony jest od liczby uczestników oraz od poziomu umiejętności ale nie może być krótszy niż 4 godz.

WYMAGANY OBSZAR TEMATYCZNY:

1. Reanimacja krążeniowo–oddechowa
a) definicja reanimacji krążeniowo-oddechowej
b) ocena sytuacji i stanu ofiary
c) jak właściwie wykonać reanimację
– brak oddechu – sztuczne oddychanie
– brak krążenia – pośredni masaż serca oraz sztuczne oddychanie
d) czas trwania zabiegów reanimacyjnych
e) właściwe zabezpieczenie osoby poszkodowanej oraz miejsca wypadku
f) powiadomienie odpowiednich służb
g) transport
2. Pierwsza pomoc – First Aid
a) definicja pierwszej pomocy
b) zasady udzielania pierwszej pomocy
c) symulowane postępowanie w następujących wypadkach:
– złamania
– krwawienia
– oparzenia
– uderzenia
– ukazania
– porażenie
d) właściwe zabezpieczenie osoby poszkodowanej oraz miejsca wypadku
e) powiadomienie właściwych służb
f) transport
3. Uwarunkowania prawne

WYMAGANE ĆWICZENIA DO ZALICZENIA KURSU:
– przeprowadzenie na manekinie reanimacji krążeniowo-oddechowej
– przeprowadzenie symulowanych czynności pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
– rozpoznać i opanować symulowana sytuacjeawaryjną

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU:
– po pozytywnym ukończeniu kursu absolwent otrzymuje międzynarodowy certyfikat zobowiązujący do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, w których został odpowiednio przeszkolony.

Specjalizacja
Dlaczego warto nurkować w suchym skafandrze? – posiadamy lepszy komfort cieplny, zwłaszcza w naszych warunkach środowiskowych – w sytuacji awaryjnej posiadamy alternatywne źródło wyporu

CEL KURSU:
Celem kursu jest nauczenie uczestników bezpiecznego nurkowania z wykorzystaniem skafandra suchego. W trakcie kursu ćwiczone jest prawidłowe uzyskiwanie pływalności zerowej i postępowanie w sytuacjach awaryjnych. Po ukończeniu kursu, uczestnicy powinni umieć dobrać odpowiedni dla siebie skafander suchy i w sposób bezpieczny z niego korzystać.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
– ukończone 15 lat (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
– posiadanie podstawowych uprawnień nurkowych
– posiadanie aktualnych badań lekarskich

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
– podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
– dodatkowy niezależny automat
– bojka dekompresyjna
– tabliczka do pisania

CZAS TRWANIA KURSU:
– 2 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE :
(min. 4 godzimy)
– budowa, konserwacja i przechowywanie skafandrów suchych
– dopasowanie skafandra suchego
– technika nurkowania w skafandrze suchym
– postępowanie w sytuacjach awaryjnych

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE :
(min. 4 nurkowania o łącznym czasie 2 godz.)
– dopasowanie, zakładanie i zdejmowanie różnych typów skafandrów suchych
– obsługa zaworów skafandra
– technika wejścia do wody z brzegu i jednostek pływających
– regulacja pływalności za pomocą skafandra suchego
– postępowanie w sytuacjach awaryjnych (zalanie skafandra, niekontrolowane wynurzenie)

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU:
– możliwość nurkowania z wykorzystaniem skafandra suchego w zakresie głębokości dla posiadanego stopnia nurkowego.

Specjalizacja
Dlaczego warto posiadać umiejętność nawigacji pod wodą? – ponieważ czasami podczas nurkowania, tracimy orientację i nie jesteśmy w stanie odnaleźć drogi powrotnej

CEL KURSU:
Kurs ten jest przeznaczony dla płetwonurków, którzy poszerzać swoja wiedzę i doświadczenie w dziedzinie nawigacji podwodnej, korzystając z naturalnych metod oraz przy użyciu kompasu.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
– ukończone 10 lat (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
– posiadanie podstawowych uprawnień nurkowych
– posiadanie aktualnych badań lekarskich

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
– podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
– kompas

CZAS TRWANIA KURSU:
– 2 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE :
(min. 2 godzimy)
– środowisko wodne
a) widoczność
b) dźwięk
c) prądy
d) pływy
e) falowanie
– nawigacja naturalna
a) kontury dna
b) podwodne obiekty
c) prądy
d) falowanie
e) światło
f) głębokość
– kompas
a) typ
b) budowa
– użycie kompasu
– szacowanie odległości

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE :
(min. 2 nurkowania o łącznym czasie 1 godz.)
– nurkowanie na zadany azymut
– nurkowanie wg. Ustalonej figury geometrycznej

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU:
– po ukończeniu kursu uczestnik uprawniony jest do nurkowania z użyciem kompasu i nawigacji podwodnej

Specjalizacja
Dlaczego warto nurkować głęboko? – ponieważ często interesujące nas obiekty znajdują się poniżej limitów głębokości naszych uprawnień i nasze możliwości są nie wystarczające

CEL KURSU:
Celem kursu jest nauczenie uczestników bezpiecznego nurkowania poniżej głębokości na jakiej nurkowali dotychczas. Po ukończeniu kursu uczestnicy powinni umieć poradzić sobie z różnymi objawami oraz sytuacjami występującymi na dużych głębokościach np. narkoza azotowa.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
– ukończone 15 lat (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
– posiadanie podstawowych uprawnień nurkowych
– posiadanie aktualnych badań lekarskich

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
– podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
– dodatkowy niezależny automat
– bojka dekompresyjna
– tabliczka do pisania

CZAS TRWANIA KURSU:
– 2 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE :
(min. 4 godzimy)
– odpowiedni dobór sprzętu
– omówienie zagrożeń
a) narkoza azotowa
b) te toksyczność tlenowa
c) odwodnienie
d) zatrucie CO2
e) choroba ciśnieniowa
f) technika pływania i oddychania
g) problemy z ewentualną dekompresją

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE :
(min. 4 nurkowania o łącznym czasie 2 godz.)
– nurkowanie zapoznawcze do 30m
– ćwiczenia technik pływania
– nurkowanie głębokie (test na narkozę)
– ćwiczenia uzupełniające

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU:
– specjalizacja uprawnia do wykonywania nurkowań głębokich do 40m.