Kategoria: Specjalizacje

Specjalizacja
Dlaczego warto nurkować pod lodem? -ponieważ nurkowanie zimą, kiedy powierzchnia akwenu jest pokryta pokrywą lodową zapewni nam lepszą przejrzystość wody – mamy możliwość łatwego dostępu do akwenów, do których latem dostęp jest utrudniony

CEL KURSU:
Celem kursu jest nauczenie uczestników bezpiecznego nurkowania w warunkach zimowych na akwenach pokrytych lodem. W trakcie kursu ćwiczone jest postępowanie w sytuacjach awaryjnych pod lodem(zamarznięcie automatu, utrata liny asekuracyjnej, itp.) oraz na lodzie (załamania lodu, szukanie zespołu pod lodem w przypadku utraty liny asekuracyjnej, itp.). po ukończeniu tego kursu, uczestnicy powinni posiadać umiejętność: przygotować stanowisko nurkowe i w sposób prawidłowy wykonać nurkowanie pod lodem.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
– ukończone 18 lat
– posiadanie stopnia Scuba Diver

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
– podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
– dodatkowy niezależny automat
– dodatkowe niezależne źródło czynnika oddechowego no.:  twinset, pony
– 2 kołowrotki
– uprząż
– śruby lodowe wraz z karabińczykami

CZAS TRWANIA KURSU:
– min. 2 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE :
(min. 4 godzimy)
– właściwości fizyczne lodu
– wybór miejsca, przygotowanie stanowiska i sprzętu nurkowego
– zasady asekuracji
– medyczne aspekty nurkowania pod lodem
– pierwsza pomoc w warunkach niskich temperatur

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE :
(min. 4 nurkowania o łącznym czasie 2 godz.)
– organizacja stanowiska nurkowego
– nurkowanie pod lodem
– ratownictwo pod lodem
– asekuracja i ratownictwo z powierzchni lodu

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU:
– nurkowanie pod lodem do głębokości zgodnej z posiadanymi uprawnieniami

Specjalizacja
Dlaczego warto wziąć udział w tym kursie? – ponieważ często będąc świadkiem wypadku będziemy umieli udzielić pierwszej pomocy być może ratując tym samym życie.

CEL KURSU:
Niniejszy kurs jest kursem resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz podawania tlenu połączony w jeden program.
Kursanci po ukończeniu specjalizacji będą wykwalifikowani w:
– rozpoznawaniu i ocenie obrażeń ofiary
– znajomości sposobu powiadamiania służb ratowniczych
– przeprowadzeniu odpowiednich zabiegów reanimacyjnych
– zabezpieczeniu poszkodowanego oraz miejsca wypadku

Uwaga
Co każde 2 lata wymagany jest kurs odnawiający w/w kwalifikacje.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
– ukończone 10 lat (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
– posiadanie Podstawowych uprawnień nurkowych lub Młodzieżowych
– posiadanie aktualnych badań lekarskich

CZAS TRWANIA KURSU:
– czas trwania kursu uzależniony jest od liczby uczestników oraz od poziomu umiejętności ale nie może być krótszy niż 4 godz.

WYMAGANY OBSZAR TEMATYCZNY:

1. Reanimacja krążeniowo–oddechowa
a) definicja reanimacji krążeniowo-oddechowej
b) ocena sytuacji i stanu ofiary
c) jak właściwie wykonać reanimację
– brak oddechu – sztuczne oddychanie
– brak krążenia – pośredni masaż serca oraz sztuczne oddychanie
d) czas trwania zabiegów reanimacyjnych
e) właściwe zabezpieczenie osoby poszkodowanej oraz miejsca wypadku
f) powiadomienie odpowiednich służb
g) transport
2. Pierwsza pomoc – First Aid
a) definicja pierwszej pomocy
b) zasady udzielania pierwszej pomocy
c) symulowane postępowanie w następujących wypadkach:
– złamania
– krwawienia
– oparzenia
– uderzenia
– ukazania
– porażenie
d) właściwe zabezpieczenie osoby poszkodowanej oraz miejsca wypadku
e) powiadomienie właściwych służb
f) transport
3. Uwarunkowania prawne

WYMAGANE ĆWICZENIA DO ZALICZENIA KURSU:
– przeprowadzenie na manekinie reanimacji krążeniowo-oddechowej
– przeprowadzenie symulowanych czynności pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
– rozpoznać i opanować symulowana sytuacjeawaryjną

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU:
– po pozytywnym ukończeniu kursu absolwent otrzymuje międzynarodowy certyfikat zobowiązujący do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, w których został odpowiednio przeszkolony.

Specjalizacja
Dlaczego warto nurkować w suchym skafandrze? – posiadamy lepszy komfort cieplny, zwłaszcza w naszych warunkach środowiskowych – w sytuacji awaryjnej posiadamy alternatywne źródło wyporu

CEL KURSU:
Celem kursu jest nauczenie uczestników bezpiecznego nurkowania z wykorzystaniem skafandra suchego. W trakcie kursu ćwiczone jest prawidłowe uzyskiwanie pływalności zerowej i postępowanie w sytuacjach awaryjnych. Po ukończeniu kursu, uczestnicy powinni umieć dobrać odpowiedni dla siebie skafander suchy i w sposób bezpieczny z niego korzystać.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
– ukończone 15 lat (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
– posiadanie podstawowych uprawnień nurkowych
– posiadanie aktualnych badań lekarskich

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
– podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
– dodatkowy niezależny automat
– bojka dekompresyjna
– tabliczka do pisania

CZAS TRWANIA KURSU:
– 2 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE :
(min. 4 godzimy)
– budowa, konserwacja i przechowywanie skafandrów suchych
– dopasowanie skafandra suchego
– technika nurkowania w skafandrze suchym
– postępowanie w sytuacjach awaryjnych

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE :
(min. 4 nurkowania o łącznym czasie 2 godz.)
– dopasowanie, zakładanie i zdejmowanie różnych typów skafandrów suchych
– obsługa zaworów skafandra
– technika wejścia do wody z brzegu i jednostek pływających
– regulacja pływalności za pomocą skafandra suchego
– postępowanie w sytuacjach awaryjnych (zalanie skafandra, niekontrolowane wynurzenie)

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU:
– możliwość nurkowania z wykorzystaniem skafandra suchego w zakresie głębokości dla posiadanego stopnia nurkowego.

Specjalizacja
Dlaczego warto posiadać umiejętność nawigacji pod wodą? – ponieważ czasami podczas nurkowania, tracimy orientację i nie jesteśmy w stanie odnaleźć drogi powrotnej

CEL KURSU:
Kurs ten jest przeznaczony dla płetwonurków, którzy poszerzać swoja wiedzę i doświadczenie w dziedzinie nawigacji podwodnej, korzystając z naturalnych metod oraz przy użyciu kompasu.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
– ukończone 10 lat (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
– posiadanie podstawowych uprawnień nurkowych
– posiadanie aktualnych badań lekarskich

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
– podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
– kompas

CZAS TRWANIA KURSU:
– 2 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE :
(min. 2 godzimy)
– środowisko wodne
a) widoczność
b) dźwięk
c) prądy
d) pływy
e) falowanie
– nawigacja naturalna
a) kontury dna
b) podwodne obiekty
c) prądy
d) falowanie
e) światło
f) głębokość
– kompas
a) typ
b) budowa
– użycie kompasu
– szacowanie odległości

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE :
(min. 2 nurkowania o łącznym czasie 1 godz.)
– nurkowanie na zadany azymut
– nurkowanie wg. Ustalonej figury geometrycznej

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU:
– po ukończeniu kursu uczestnik uprawniony jest do nurkowania z użyciem kompasu i nawigacji podwodnej

Specjalizacja
Dlaczego warto nurkować głęboko? – ponieważ często interesujące nas obiekty znajdują się poniżej limitów głębokości naszych uprawnień i nasze możliwości są nie wystarczające

CEL KURSU:
Celem kursu jest nauczenie uczestników bezpiecznego nurkowania poniżej głębokości na jakiej nurkowali dotychczas. Po ukończeniu kursu uczestnicy powinni umieć poradzić sobie z różnymi objawami oraz sytuacjami występującymi na dużych głębokościach np. narkoza azotowa.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
– ukończone 15 lat (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
– posiadanie podstawowych uprawnień nurkowych
– posiadanie aktualnych badań lekarskich

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
– podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
– dodatkowy niezależny automat
– bojka dekompresyjna
– tabliczka do pisania

CZAS TRWANIA KURSU:
– 2 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE :
(min. 4 godzimy)
– odpowiedni dobór sprzętu
– omówienie zagrożeń
a) narkoza azotowa
b) te toksyczność tlenowa
c) odwodnienie
d) zatrucie CO2
e) choroba ciśnieniowa
f) technika pływania i oddychania
g) problemy z ewentualną dekompresją

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE :
(min. 4 nurkowania o łącznym czasie 2 godz.)
– nurkowanie zapoznawcze do 30m
– ćwiczenia technik pływania
– nurkowanie głębokie (test na narkozę)
– ćwiczenia uzupełniające

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU:
– specjalizacja uprawnia do wykonywania nurkowań głębokich do 40m.

Specjalizacja
Dlaczego warto nurkować nocą? Ponieważ dla wielu płetwonurków nurkowania nocne są ulubionym rodzajem nurkowania ze względu na występujące zupełnie odmienne formy życia niż podczas nurkowań dziennych. Również nurkowania w ograniczonej widoczności są koniecznością ze względu na warunki hydrologiczne występujące w danym akwenie.

CEL KURSU:
Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników ze specyficznymi procedurami i technikami oraz potencjalnymi zagrożeniami, jakie towarzyszą nurkowaniom w nocy oraz w ograniczonej widoczności. Po ukończeniu kursu jego uczestnicy powinni umieć posługiwać się latarką, zdobyć niezbędną wiedze o specyficznych technikach nurkowania, nawigacji, procedurach nurkowania partnerskiego oraz komunikacji podwodnej podczas nurkowań nocnych lub w ograniczonej widoczności. Uczestnicy powinni też wiedzieć jak należy się zachowywać w trakcie w/w nurkowań, aby nie zakłócać spokoju aktywnym w nocy mieszkańcom danego akwenu.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
– ukończone 10 lat (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
– posiadanie podstawowych uprawnień nurkowych
– posiadanie aktualnych badań lekarskich

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
– podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
– min. 2 latarki nurkowe
– strobo
– kompas

CZAS TRWANIA KURSU:
– 3-4 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE :
(min. 2 godzimy)
– nurkowanie nocne takie czy nie?
– zagrożenia podczas nurowań w złej widoczności
– odpowiedni dobór sprzętu
– komunikacja pomiędzy partnerami
a) dobra widoczność
b) widoczność ograniczona oraz warunki nocne
– nawigacja
– zabezpieczenie akwenu

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE :
(min. 2 nurkowania o łącznym czasie 1 godz.)
– odpowiednie zabezpieczenie akwenu
– umiejętność posługiwania się różnymi rodzajami oświetlenia
– umiejętność posługiwania się bojka dekompresyjną
– nawigacja
– znaki nurkowe

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU:
– po ukończeniu kursu uczestnik uprawniony jest do nurkowań w nocy oraz w ograniczonej widoczności

Specjalizacja
Dlaczego warto nurkować na wrakach? – ponieważ nurkowanie wrakowe może być jednym z najbardziej ekscytujących aspektów nurkowania sportowego, jednakże każde działanie musi być wykonane z technikami maksymalizującymi bezpieczeństwo.

CEL KURSU:
Celem kursu jest nauczenie uczestników, specjalistycznych technik w celu bezpiecznego wykonania nurkowania na wrakach z możliwością częściowej penetracji ich wnętrza. Po ukończeniu kursu, uczestnik powinien wykazać się umiejętnością bezpiecznego poruszania się na wrakach oraz w ich wnętrzu.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
– ukończone 15 lat (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
– posiadanie podstawowych uprawnień nurkowych
– posiadanie aktualnych badań lekarskich

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
– podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
– dodatkowy niezależny automat
– min. 2 urządzenia tnące (sekator, urządzenie tnące do cięcia sieci)
– kołowrotek
– bojka dekompresyjna
– kompas
– tabliczka do pisania

CZAS TRWANIA KURSU:
– 3-4 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE :
(min. 4 godzimy)
– odpowiedni dobór sprzętu
– odnajdywanie i oznaczanie wraku
– nurkowanie z eksploracja (z częściową penetracja wnętrza)
a) umiejętność poręczowania
b) technika pływania w prądzie
c) sposoby wycinania się z sieci
d) zachowywanie się wewnątrz wraków
– likwidowanie stanowisk

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE :
(min. 4 nurkowania o łącznym czasie 2 godz.)
– nurkowanie zapoznawcze
– wycinanie się z sieci
– umiejętność posługiwania się bojka dekompresyjną
– poręczowanie
– kartografia
– nurkowania turystyczne na wrakach

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU:
– specjalizacja uprawnia do nurkowania na wrakach z możliwością częściowej penetracji wnętrza (z widocznością na zewnątrz) do głębokości zgodnej z posiadanymi uprawnieniami