Kategoria: CPR 1st.

Specjalizacja
Dlaczego warto wziąć udział w tym kursie? – ponieważ często będąc świadkiem wypadku będziemy umieli udzielić pierwszej pomocy być może ratując tym samym życie.

CEL KURSU:
Niniejszy kurs jest kursem resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz podawania tlenu połączony w jeden program.
Kursanci po ukończeniu specjalizacji będą wykwalifikowani w:
– rozpoznawaniu i ocenie obrażeń ofiary
– znajomości sposobu powiadamiania służb ratowniczych
– przeprowadzeniu odpowiednich zabiegów reanimacyjnych
– zabezpieczeniu poszkodowanego oraz miejsca wypadku

Uwaga
Co każde 2 lata wymagany jest kurs odnawiający w/w kwalifikacje.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
– ukończone 10 lat (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
– posiadanie Podstawowych uprawnień nurkowych lub Młodzieżowych
– posiadanie aktualnych badań lekarskich

CZAS TRWANIA KURSU:
– czas trwania kursu uzależniony jest od liczby uczestników oraz od poziomu umiejętności ale nie może być krótszy niż 4 godz.

WYMAGANY OBSZAR TEMATYCZNY:

1. Reanimacja krążeniowo–oddechowa
a) definicja reanimacji krążeniowo-oddechowej
b) ocena sytuacji i stanu ofiary
c) jak właściwie wykonać reanimację
– brak oddechu – sztuczne oddychanie
– brak krążenia – pośredni masaż serca oraz sztuczne oddychanie
d) czas trwania zabiegów reanimacyjnych
e) właściwe zabezpieczenie osoby poszkodowanej oraz miejsca wypadku
f) powiadomienie odpowiednich służb
g) transport
2. Pierwsza pomoc – First Aid
a) definicja pierwszej pomocy
b) zasady udzielania pierwszej pomocy
c) symulowane postępowanie w następujących wypadkach:
– złamania
– krwawienia
– oparzenia
– uderzenia
– ukazania
– porażenie
d) właściwe zabezpieczenie osoby poszkodowanej oraz miejsca wypadku
e) powiadomienie właściwych służb
f) transport
3. Uwarunkowania prawne

WYMAGANE ĆWICZENIA DO ZALICZENIA KURSU:
– przeprowadzenie na manekinie reanimacji krążeniowo-oddechowej
– przeprowadzenie symulowanych czynności pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
– rozpoznać i opanować symulowana sytuacjeawaryjną

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU:
– po pozytywnym ukończeniu kursu absolwent otrzymuje międzynarodowy certyfikat zobowiązujący do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, w których został odpowiednio przeszkolony.